హాస్యం

ఆ బర్రె మొఖం ఆంటీ ఇవ్వకపోతే...?

శుక్రవారం, 18 జనవరి 2019

అంతా దేవుడి దయ...?

శుక్రవారం, 11 జనవరి 2019

నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా..?

బుధవారం, 9 జనవరి 2019

మా ఆవిడ తలుపు తీయలేదు..?

సోమవారం, 7 జనవరి 2019

ఆమెతో ఏమన్నావేమిటి..?

శనివారం, 5 జనవరి 2019
LOADING