హాస్యం

లుంగి వైపు చూస్తున్నారు ఎందుకు..?

గురువారం, 7 ఫిబ్రవరి 2019

వావ్ నోట్లో నీళ్ళూరుతున్నాయి...?

బుధవారం, 6 ఫిబ్రవరి 2019

పెరుగన్నం తినడం అంటే చాల ఇష్టం..?

మంగళవారం, 5 ఫిబ్రవరి 2019

నేను సంతూర్ సబ్బు వాడుతానులే..!

సోమవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2019

మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు..?

శనివారం, 2 ఫిబ్రవరి 2019

నస పెట్టకుండా తినండి..?

గురువారం, 31 జనవరి 2019

ఎలాంటి చీరలు చూపించమంటారు..?

గురువారం, 31 జనవరి 2019

నా సిస్టర్ కాదు..?

మంగళవారం, 29 జనవరి 2019

వింటర్ సీజన్‌లో ఐస్ కొని..?

మంగళవారం, 29 జనవరి 2019

నాకు బిచ్చగాడంటే అసహ్యం...?

సోమవారం, 28 జనవరి 2019

శాలరి కట్ చేస్తున్నారు..?

గురువారం, 24 జనవరి 2019

పెన్ను కక్కుతుంది..?

గురువారం, 24 జనవరి 2019

తర్వాతి కథనం