జోకులు

మా అమ్మ కంటే టీచరే గొప్ప...

శనివారం, 1 సెప్టెంబరు 2018

అక్కడ స్కూల్ ఏమి లేదు కదా...?

బుధవారం, 29 ఆగస్టు 2018

మాట్లాడని పెళ్లాంతో..?

శనివారం, 11 ఆగస్టు 2018
LOADING